Nabór na wolne stanowisko
czwartek, 23 stycznia 2020

 

DYREKTOR CENTRUM SPORTU I REKREACJI W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INSPEKTOR

Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Chojnicka 19, 89-400 Sępólno Krajeńskie

Proponowany termin zatrudnienia: luty-marzec 2020 r.

Data ogłoszenia naboru: 23.01.2020 r.

Termin składania dokumentów: 06.02.2020 r.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

 
1. Wymagania niezbędne:
        1) posiadać obywatelstwo polskie,
        2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
        3) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
        4) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
        5) posiadać wykształcenie wyższe,
        6) posiadać co najmniej 3 letni staż pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:
Kandydat powinien posiadać znajomość aktów prawnych stosowanych na stanowisku pracy tj.

   1)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
    2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
    3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
    4) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
    5) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
    6) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
    7) posiadać umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego,
    8) wykazywać się komunikatywnością, dyspozycyjnością i systematycznością,
    9)  posiadać zdolność analitycznego myślenia,
    10) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14poz. 67).


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
        1) obsługa sekretariatu Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim,
        2) prowadzenie archiwum zakładowego,
        3) organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych organizowanych na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim,
        4) promocja Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim,
        5) obsługa kasy fiskalnej,

 

4. Wymagane dokumenty:
        1) list motywacyjny
        2) curriculum vitae, z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
        3) kserokopie świadectw pracy,
        4) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
        5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
        6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
        7) oryginał kwestionariusza dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
        8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
        9)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
       10) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”,
       11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia określonego w §13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

5. Informacja o warunkach pracy
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat. Praca wymaga częstego przemieszczania się po obiektach Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin..
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Centrum Sportu i Rekreacji ul. Chojnicka 19, 89-400 Sępólno Krajeńskie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Inspektor” od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 06.02.2020 r.
Dokumenty aplikacyjne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) można składać drogą elektroniczną na skrzynkę Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do dnia 06.02.2020 r.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyżej określonym terminie (ważna data wpływu do biura Centrum Sportu i Rekreacji, data stempla pocztowego w przypadku wysłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, data wpływu na elektroniczną skrzynkę pocztową w przypadku wysłania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie: www.csir-sepolno.pl.

 

6. Informacja dotycząca dokumentów aplikacyjnych
      1) dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych,
      2) dokumenty aplikacyjne osób, które zostały umieszczone w protokole zgodnie z §11 ust. 2 pkt 1 regulaminu, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy o pracę z osobą wyłonioną w drodze naboru,
      3) dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 1 miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru. Po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji

Marek Chart

Załączniki:

1. Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko <pobierz>

2. Zarządzenie - nabór na wolne stanowisko <pobierz>

3. Kwestionariusz osobowy <pobierz>

4. Klauzula informacyjna <pobierz>

 

 

 
Gmina Sępólno Krajeńskie MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie ikona_cas Dariusz Stoński BIP Gmina Sępólno Krajeńskie gci kanal10 logo small
               

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę cookies.

Akceptuję pliki cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information